Diplome Logosa priznate i prepoznate u cijeloj Europi!

Najkvalitetnija visoka škola u regiji Visoka škola “Logos centar” u Mostaru je dobila rješenje o institucionalnoj akreditaciji od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a.

Rješenje je izdano na preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete Bosne i Hercegovine. Akreditacijom je potvrđen kvalitet Logosa, te će upis visoke škole u državni registar visokoškolskih ustanova koje su akreditirane doprinijeti europskom prepoznavanju izdanih diploma, kao i mobilnosti nastavnika i studenata, što je jedan od temeljnih principa Bolonjskog procesa.

Rješenje o akreditaciji je izdano na temelju preporuke Povjerenstva za akreditaciju koje se sastojalo od predstavnika akademske zajednice BiH, međunarodnog stručnjaka za područje visokog obrazovanja, predstavnika gospodarstva, te studenta. Povjerenstvo je u svibnju 2015. godine obavilo akreditacijsku posjetu instituciji, te prilikom te posjete provjerilo ispunjenost svih kriterija koji su potrebni za institucionalnu akreditaciju visokoškolske ustanove. Visoka škola “Logos centar” u Mostaru je ispunila sve kriterije, od kojih su neki – razvoj i strategija visoke škole, sustav unutarnjeg osiguranja kvalitete, postupci ocjenjivanja studenata, kvalitet fizičkih i ljudskih resursa, kvalitet informacijskog sustava, način i efikasnost komunikacije sa stakeholderima, te međunarodna suradnja.

Povjerenstvo za akreditaciju je prilikom posjete Visokoj školi “Logos centar” u Mostaru imalo priliku razgovarati s menadžmentom institucije, nastavnicima, administrativnim osobljem, studentima, kao i ostalim zainteresiranim stranama. Voditelji studijskih programa Prometa, Poslovne ekonomije, Sigurnosnih studija, Organizacijskih znanosti, Energetike, Zaštite na radu i zaštite od požara, Prava i financija, te Dizajna su zajedno s menadžmentom škole i studentima Povjerenstvu prikazali nastavni proces koji se u Visokoj školi odvija prema temeljnim principima Bolonjskog procesa – uključenosti studenata u nastavu i inovativnosti.

Institucionalna akeditacija Visoke škole “Logos centar” u Mostaru, potvrdila je visoku razinu kvalitete fizičkih i ljudskih resursa, ali i cjelokupnog nastavnog procesa koji se odvija na visokoj školi, te je omogućila priznavanje i prepoznavanje diploma Logosa u cijeloj Europi.