Još jedan minus institucijama BiH

Agencija za javne nabavke BiH, inače uspostavljena radi kontrole zakonitog provođenja javnih nabavki u institucijama BiH, upozorena je od države revizije upravo zbog manjkavosti u provođenju vlastitih javnih nabavki, objavile su Nezavisne novine.

Kako je navedeno u revizorskom izvještaju o poslovanju Agencije za javne nabavke BiH u 2014. godini, ona je pojedine procedure pojednostavljivala do razine njihovog formalnog provođenja, što je za reviziju neprihvatljivo.

“Stoga je potrebno uspostaviti odgovarajući sustav nabavki u Agenciji, u slovu i duhu važećih propisa i kontekstu preporuka revizije”, ističu državni revizori.

“Plan nabavki za 2014. predstavlja, kao i prethodne godine, tek pregled rashoda u iznosima odobrenim proračunom, što i dalje suštinski ne predstavlja plan javnih nabavki Agencije. Kao što je i ranije uočeno, Agencija nije promijenila model ponašanja prema kojem procedure za tekuće izdatke provodi krajem tekuće proračunske godine, a realizaciju nabavki po potpisanim ugovorima u sljedećoj proračunskoj godini”, upozoravaju revizori, zbog čega u izvještaju Agenciji skreću pažnju upravo na procedure nabavki.

Ovo je važno ponoviti, kažu revizori, jer se radi o instituciji koja treba dati odgovarajuća uputstva institucijama BiH po navedenom pitanju, a sve u svrhu prilagođavanja za primjenu novog zakona, prema kojem je plan javnih nabavki obvezujući dokument.

Inače, Agencija je, nakon korigiranja, u 2014. raspolagala s 1.015.000 KM proračuna, od čega je na plaće i naknade plata zaposlenih otišlo oko 683.000 KM, ili gotovo 70 posto.

Revizori u izvještaju podsjećaju da su Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji radnih mjesta, koji je u primjeni od veljače 2010, sistematizirana 32 radna mjesta, ali da su s 31. prosincem 2014. bile popunjene 24 pozicije.

“Potrebno je poduzeti aktivnosti na prilagođavanju unutarnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta shodno propisima. Kada je riječ o upravljanju ljudskim resursima, napominjemo da je Agencija navela da je nedovoljan broj zaposlenih evidentan problem u svim segmentima rada, te da je do odstupanja ostvarenih od planiranih rezultata u okviru zakonodavnih aktivnosti došlo zbog nedostatka kadrova”, ističu revizori.

Naknade troškova zaposlenih u 2014. iznosile su oko 62.000 KM, a Agencija je prilična sredstva potrošila i na zakup imovine i opreme – oko 77.000 KM, od čega se čak oko 71.000 odnosi na zakup poslovnog prostora za sjedište Agencije u Sarajevu i filijalu u Banja Luci.

Đinita Fočo, direktorica Agencije za javne nabavke BiH, je za Nezavisne novine ocijenila kako nema apsolutno ništa sporno u vezi s poslovanjem Agencije.

“U cilju poštivanja principa efikasnijeg korištenja sredstava za nabavke, koje se ponavljaju iz godine u godinu, ne smatram da je povrijeđen zakon”, kazala je Fočo.

Prema mišljenju Eldina Karića, direktora Antikorupcijske mreže Account, i ovaj slučaj s Agencijom samo je još jedna potvrda da su bili potpuno u pravu kada traže i insistiraju na pooštravanju principa nabavki.

“Dakle, plan mora biti jasan i precizan, u smislu što, kad, kako i koliko javnih nabavki”, zaključuje Karić.

Revizori navode da su izdaci za ugovorene usluge iznosili oko 48.000 KM, od čega je članovima Odbora Agencije isplaćeno oko 28.000 KM.

“Evidentirane su isplate naknada za rad za sedam članova Odbora Agencije, od kojih četiri člana imenuje Vijeće ministara BiH nakon provedene natječajne procedure na razdoblje od pet godina, a tri člana se angažiraju po službenoj dužnosti, a to su ministri financija BiH, RS i FBiH ili njihovi ovlašteni predstavnici”, navode revizori.

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.