Općinski Načelnik  objavljuje JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije.

I. PREDMET JAVNOG OGLASA   

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude,  označenog kao:

1.    k.č. 1368/787, zv. „Bazen“, površine 2.190 m2 upisana u Z.K. uložak broj: 20 za K.O. Grude grad (stara izmjera) a što odgovara k.č. 262/2 upisana u Posjedovni list broj: 155 K.O. Grude grad (nova izmjera) za početnu cijenu od 122.350,00 KM.

II. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je građevinska sukladno važećim zakonskim propisima.

III. UVJETI PRODAJE GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA 

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. JAMSTVENI IZNOS 

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinske parcela iz točke I. ovog oglasa.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta za parcelu redni broj:____ “.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje ovog javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamstveni iznos će se vratiti u roku od 15  (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

V.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 01.09.2016. godine, s početkom u 9:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave kojim će biti definiran način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kupac može ući u posjed kupljenog zemljišta nakon isplate kupoprodajne cijene prodavatelju.

Ako sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog iznosa.

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini u vremenu trajanja Javnog oglasa.

Kontakt telefon: 039/660-901.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Ljubo Grizelj   v.r.

22 COMMENTS

 1. Na što se troše sredstva koja se dobiju na ovaj način? Imamo mi jednog u selu proda svu zemlju što su njegovi godinama namicali i protra kroz guzicu.sad mu dica nemaju di kumpire posaditi.

 2. Ljubo je dobar načelnik. Pokušava da stvori uvjete za investirati u Grude. Bilo bi dobro da ukoliko ovo uspije prodati da negdje u blizini osnovne škole i vrtića kupi komad zemlje i napravi neko igralište za djecu. To je realan problem a naročito za vrtić.

 3. Odakle je god Ljubo je jedini načeknik od rata da radi nešto za interes naroda samo to pojedinci nevide a mora nešto jamit i sebi

 4. Ako se ovo građevinsko zemljište proda novac će se uložit u izgradnju nove zgrade JP Komunalno doo Grude. Dobro i to, mada koliku kiriju Miri Tomasu plaćaju mogli su dignit kredit i zgradu već napravit, a umjesto da drugom kiriju plaćaju vraćat kredit.

 5. Sad lipo tko je zainteresiran neka kupuje.
  Nemojte da bude opet rasprave kao za centar Gruda, što Petar Ćoruka? Sve mora Petar kupit.

  Evo sad kao i uvijek svi imate prilike, pa se pokažite.

  A za centar gruda Petre i Ljubo hvala vam!

 6. Vi pojma nemate šta se radi i šta nas čeka.
  Zapitajte se zašto pokojni načelnik Viktor Marić nije uspio da prodaje a ovi mogu, je li mislite da je bio glup

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here