Općina Grude prodaje građevinsko zemljište putem javnog nadmetanja

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), ), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05, ), članaka  2,5,7 i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja  nekretnina u vlasništvu Općine Grude  («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15) i Odluke o prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije broj: 01-31-969/16 od 23.06.2016. godine («Službeni glasnik općine Grude», broj: 4/16),   Općinski Načelnik  objavljuje

J A V N I  O G L A S

 za  prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta  u vlasništvu

općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije

I. PREDMET JAVNOG OGLASA   

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“,  označenog kao:

1.    k.č. 1387/61, zv. „Dubrava lakat“, površine 17.790 m2 upisana u Posjedovni list broj: 999 K.o. Tihaljina i z.k. uložak broj: 1174 za K.o. Tihaljinu za početnu cijenu 2,00 KM/m2,

2.    k.č. 8212/3, zv. „Vlaka“, površine  500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 156 za K.o. Donji Mamići i zemljišno knjižni uložak  broj 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu 4,00 KM/m2,

3.    k.č. 8212/4, zv. „Vlaka“, površine  500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 156 za K.o. Donji Mamići i zemljišno knjižni uložak  broj 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu 4,00 KM/m2,

4.    k.č. 8212/5, zv. „Vlaka“, površine  500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 156 za K.o. Donji Mamići i zemljišno knjižni uložak  broj 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu 4,00 KM/m2,

5.    k.č. 8212/6, zv. „Vlaka“, površine  500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 156 za K.o. Donji Mamići i zemljišno knjižni uložak  broj 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu 4,00 KM/m2,

6.    k.č. 8212/7, zv. „Vlaka“, površine  500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 156 za K.o. Donji Mamići i zemljišno knjižni uložak  broj 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu 4,00 KM/m2,

7.    k.č. 1571/8, zv. „Vlaka“, površine  500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 156 za K.o. Donji Mamići i zemljišno knjižni uložak  broj 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu 4,00 KM/m2,

8.    k.č. 1571/393, zv. „Debela Ljut“, površine  563 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 253 za K.o. Ružići i zemljišno knjižni uložak  broj 30 za K.o. SP Ružići za početnu cijenu 12,00 KM/m2.

II. NAMJENA

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je građevinska sukladno važećim zakonskim propisima.

III. UVJETI PRODAJE GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. JAMSTVENI IZNOS

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj:____ “.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje ovog javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na kupnju zemljišta, jamstveni iznos će se vratiti u roku od 15  (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

V.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 15.07.2016. godine, s početkom u 9:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave kojim će biti definiran način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kupac može ući u posjed kupljenog zemljišta nakon isplate kupoprodajne cijene prodavatelju.

Ako sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog iznosa.

VI. OSTALO

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa.

Kontakt osoba Josip Tomić. Telefon: 039/660-911.

3 komentara

 1. Lakat u Tihaljini građevinsko zemljište. Pa ko tu koga zajebaje.
  To je živa ljut, gdje nema kuće u blizini, daleko od svega (struje, vode, telefona), a da o trometarskom putu sa devstiranim asfaltom i ne govorim. Mislim da je ovaj prostor totalno bezvrijedan, ali opet, nikad se ne zna.
  Daj bože da netko na tih 17000 kvadrata nešta napravi, pa taman staje za koze i ovce, nešta bi se radilo.
  Možda nekom i treba pa je namješteno.
  Ovaj dio bi bilo najzgodnije poravnati i saditi cmilje. Na znam koja bi građevina tu bila pogodna,

  Like(0)Dislike(0)
 2. Gdje je taj “lakat” točno?

  Like(0)Dislike(0)
 3. Di je taj lakat u Tihaljini

  Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.