Općina Grude traži pomoćnika načelnika za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Na temelju  članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke,  u ime  Općine Grude objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
 
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Službi za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
1. POMOĆNIK NAČELNIKA ZA GOSPODARSTVO, INSPEKCIJSKI NADZOR I CIVILNU ZAŠTITU- 1 (jedan) izvršitelj
01. Opis poslova:
– rukovodi Službom i odgovara za njen rad,
– organizira obavljanje poslova iz nadležnosti Službe,
– upoznaje Općinskog načelnika o svim pitanjima i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
– izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti gospodarstva te akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
– sudjeluje, analizira i priprema prijedloge odluka i drugih akata iz nadležnosti službe,
– donosi planove rada i program rada Službe i odgovara za njihovo izvršavanje
– izrađuje izvješće o radu službe
– potpisuje rješenja i druge akte iz Službe za koje je ovlašten od strane Općinskog načelnika,
– izvješćuje općinska i druga tijela o radu Službe, o stanju u oblast gospodarstva i o drugim pitanjima iz djelokruga Službe,
– prati stanje i predlaže poduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Službe,
– osigurava suradnju s drugim tijelima,
– osniva komisije i druga radna tijela za izvršenja određenih poslova iz djelokruga rada Službe,
– odlučuje sukladno zakonu o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika Službe,
– ocjenjuje rad službenika i namještenika,
– surađuje s poslovodstvima poduzeća,
– prati stanje u oblasti vodoprivrede i predlaže određene mjere djelovanja u ovoj oblasti,
– brine o održavanju lokalnih cesta u općini,
– izrađuje planove za zaštitu od elementarnih nepogoda u ratu i miru,
– surađuje s drugim službama i tijelima lokalne uprave i samouprave po pitanju zaštite od elementarne nepogode,
– surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite,
– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Općinski načelnik ili su utvrđeni zakonom.
UVJETI:
Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Grude i to:
– VSS-VII stupanj- strojarski, ekonomski, pravni, građevinski fakultet odnosno visoko obrazovanje II ciklusa   Bolonjskog sustava studiranja strojarstva, ekonomije, prava, građevine,
– pet godina  radnog staža u struci,
– položen stručni ispit i
– poznavanje rada na računalu.
POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene preslike)
1. sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a  nakon 06. 4. 1992. godine),
2. dokaz o položenom ispitu  za državnog službenika,
3. potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu i
5. uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).
NAPOMENA:
Kandidat koji je položio stručni upravni ispit, pravosudni ispit, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32.  stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja, biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.
Ostale dokumente, kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat biti će dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.
Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u
Općini Grude“
NE  OTVARATI
Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)
Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.

7 komentara

 1. Neznam čemu Oglas ako već postoji osoba koja radi ovaj posao. I radit će ga u budućnosti.

  Like(6)Dislike(0)
 2. Ko radi ovaj posao?

  Like(0)Dislike(0)
 3. Mislim da im treba drug Pantić,

  Like(2)Dislike(1)
 4. Zastoje ovo uopce objavljeno tocnose zna statut biranja ove osobe koja je sposobna i osposobljena da vrsi ovaj posao tocno se zna koja drustva daju prikedlog ovakve osobe i kako ga opcinsko vjece bira i daje mu podrsku medutim ponovno ce bit izabran neki nesposobni politicki sluga koji ce nakon godina rada izjaviti-postovani sude nisam kriv ovo sve politicki je nametnuto

  Like(2)Dislike(0)
 5. Ovaj posao trenutno obavlja Mile Pejić.
  I obavljat će ga bez obzira na ovaj oglas.

  Like(1)Dislike(1)
 6. Mislim da je posao obavljala Mara Kondza al da je gospođa otisla u mirovinu

  Like(4)Dislike(1)
 7. Ovaj portal je plecenicki klub ljube grizelja,brise sve istinite komentare,a ostavlja sta mu pase

  Like(0)Dislike(0)

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.