Povisuje se naknada za autoceste

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o stanju i mjerama za uređenje odnosa u upravljanju i financiranju javnih cesta i zadužila svoje predstavnike u Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje BiH da sagledaju mogućnost da se cestarina i za ostale javne ceste, poput one za austoceste, odvoji od ostalih javnih prihoda i osigura adekvatno praćenje i namjensko trošenje tih sredstava.

Isti predstavnici su zaduženi da putem Odjela za makroekonomske analize pokrenu inicijativu da se analizira i ispita mogućnost isključivanja namjenskih sredstava naknada za ceste iz osnovice za obračun PDV-a (utjecaj na MPC/princip ”trošarine”), kao i da dio viška ostvarenog PDV-a (preporučeno do jedan posto) bude usmjeren na investicije za izgradnju i rekonstrukciju (primarno autoceste, brze i magistralne ceste).

Posebna trošarina za lož-ulja

Nadležna ministarstva su zadužena da poduzmu potrebne mjere da se naftni derivati pri uvozu prevoze željeznicom, da osiguraju adekvatnu kontrolu njihove prodaje i poduzmu mjere da se onemogući korištenje lož-ulja kao pogonskog goriva.

Analizirajući izvorne prihode za financiranje javne infrastrukture, zaključeno je da treba pokušati iznaći adekvatno trajnije rješenje za financiranje željezničke infrastrukture uvažavajući i varijantu da se za ove namjene izdvaja 0,05 KM iz maloprodajne cijene naftnih derivata. Također, traži se pokretanje inicijative za uvođenje posebne trošarine na lož-ulje, odnosno ukidanje odredbe o oslobađanju od obveze plaćanja naknade za ceste na lož-ulje za sve korisnike, a korisnicima koji dokažu namjensko trošenje lož-ulja, omogući povrat sredstava ili subvencija iz javnih prihoda.

Nadležna ministarstva su obavezana da analiziraju strukturu maloprodajne cijene naftnih derivata u cilju svođenja troškova i trgovačke marže u realne okvire da zbog uvođenja nove naknade za javne ceste ne bi došlo do porasta maloprodajne cijene naftnih derivata.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da pokrene inicijativu za izmjenu Zakona o cestama Federacije BiH kako bi bila osigurana potpuna kontrola prikupljanja namjenskih sredstava za financiranje javnih cesta i njihovo namjensko trošenje.

Federalna ministarstva financija i prometa i komunikacija su zadužena da pripreme program po kojem će biti povećanje naknade za autoceste sa 0,10 KM na 0,20 KM.

Povrat novca od Bijače

Resorno federalno ministarstvo je, također, zaduženo da poduzme sve potrebne aktivnosti koje će imati za cilj povrat sredstava koja je JP Autoceste Federacije uložilo u izgradnju graničnih prijelaza Bijača i Svilaj iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, te da poduzme sve potrebne aktivnosti za donošenje Odluke kojom će ova kompanija biti imenovana kao korisnik WBIF granta u punom iznosu, s ciljem osiguranja sredstava neophodnih za drugu fazu izgradnje dionice autoceste Svilaj – Odžak.

Nadležno federalno ministarstvo smatra opravdanim i predlaže Vladi Federacije BiH da ispita mogućnost povećanja naknade za javne ceste za dodatnih 0,05 KM. Federalna vlada ga je zadužila da analizira i preispita raspodjelu naknada za ceste s prijedlogom da 50 posto pripadne FBiH za magistralne ceste, a 50 posto županijama i općinama za regionalne i lokalne ceste. Ministarstvo je zaduženo da u suradnji sa županijama pripremi propis o načinu raspodjele ove naknade između županija i općina/gradova.

Vlada Federacije BiH obavezala je federalno, županijska ministarstva i upravitelje javnim cestama da, uvažavajući ove zaključke, analiziraju Odluku o novoj kategorizaciji javnih cesta i ispitaju mogućnost i uvjete primjene odluke prije roka određenog Odlukom Federalne vlade.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, u suradnji sa upraviteljima javnih cesta, izraditi akcioni plan za provedbu ovih zaključaka.

Fena

Napiši Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.